4 נְחֶמְיָה‎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

🚀 To Telegram Bot

Thanks to Samuel A.Kim for russian interlinear of the hebrew text.